Hội đồng quản trị là gì? Chức năng của hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là gì? Chức năng của hội đồng quản trị trong doanh nghiệp như thế nào? Cùng Sabay tìm hiểu ngay!

Hội đồng quản trị là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị (HĐQT) là cơ quan quản lý công ty, có quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT đại diện cho các cổ đông và giám sát các hoạt động của ban điều hành, đảm bảo rằng các quyết định được đưa ra đều hợp lý và tuân thủ pháp luật.

Hội đồng quản trị là gì?
Hội đồng quản trị là gì?

Trách nhiệm chính của hội đồng quản trị là lựa chọn, bổ nhiệm ban điều hành, đưa ra các quyết định chiến lược, giám sát việc triển khai chiến lược đó, quản lý rủi ro, và bảo vệ lợi ích của cổ đông. Ngoài ra, HĐQT cũng có trách nhiệm đánh giá hiệu quả của ban điều hành và thường xuyên đưa ra đề xuất cho các hoạt động cải tiến.

Hội đồng quản trị thường xuất hiện trong cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần. Trong đó, quyền quyết định cao nhất thuộc về Đại hội cổ đông công ty, tiếp đến là Hội đồng quản trị.

>>> Xem thêm: Khái niệm và vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đặc điểm của hội đồng quản trị

Căn cứ vào quy định tại Điều 153, Luật Doanh nghiệp 2020, hội đồng quản trị sở hữu một số đặc điểm sau đây:

 • Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý cấp cao của doanh nghiệp, có trách nhiệm kiểm soát, giám soát hoạt động của ban điều hành doanh nghiệp.
 • Hội đồng quản trị có ít nhất 3 thành viên, không vượt quá 11 thành viên. Trong đó, có ít nhất 01 chủ tịch. Một nhiệm kỳ của HĐQT không vượt quá 05 năm. Ngoài ra, không hạn chế số nhiệm kỳ bầu lại. Một cá nhân được bầu làm thành viên HĐQT của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.
 • Các thành viên trong HĐQT phải đảm bảo yêu cầu về đạo đức, phẩm chất, chuyên môn,.. phù hợp theo quy định của pháp luật.
 • Hội đồng quản trị được tổ chức họp định kỳ ít nhất 6 tháng/năm, và họp bất kỳ theo yêu cầu của Chủ tịch hoặc khi đủ 2/3 số lượng thành viên yêu cầu.
 • Hội đồng quản trị có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty. Hội đồng quản trị không thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông.

Chức năng của hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan cấp cao của doanh nghiệp. Thành viên HĐQT được bầu chọn hoặc bổ nhiệm bởi các cổ đông công ty, đại diện cho lợi ích của họ. Chức năng chính của HĐQT bao gồm:

 • Lựa chọn và bổ nhiệm ban điều hành: HĐQT có trách nhiệm lựa chọn và bổ nhiệm giám đốc hoặc ban điều hành của doanh nghiệp.
 • Đưa ra quyết định chiến lược: HĐQT có trách nhiệm đưa ra những quyết định chiến lược cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp: kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính, đầu tư và phát triển.
 • Giám sát hoạt động của ban điều hành: HĐQT có trách nhiệm giám sát hoạt động của ban điều hành để đảm bảo rằng các hoạt động đó được thực hiện đúng theo chiến lược phát triển của doanh nghiệp và các quy định của pháp luật.
 • Quản lý rủi ro: HĐQT có trách nhiệm quản lý rủi ro của doanh nghiệp, đảm bảo rằng các quyết định được đưa ra có thể giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.
 • Bảo vệ lợi ích của cổ đông: HĐQT được bầu chọn từ các cổ đông, do đó, HĐQT phải đảm bảo rằng các quyết định được đưa ra luôn bảo vệ lợi ích của cổ đông và tôn trọng các quyền của họ.
 • Đưa ra đề xuất cho các hoạt động cải tiến: HĐQT phải đưa ra đề xuất cho các hoạt động cải tiến để cải thiện hoạt động của doanh nghiệp và tăng cường lợi nhuận.
 • Thông qua hoạt động kinh doanh: HĐQT có trách nhiệm thông qua các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hoạt động khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của doanh nghiệp.
 • Ảnh hưởng đến thành viên HĐQT: HĐQT có quyền bãi, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định, tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.
Chức năng của hội đồng quản trị
Chức năng của hội đồng quản trị

Ngoài ra, Hội đồng quản trị còn có thẩm quyền thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.

Chức năng của chủ tịch hội đồng quản trị

Chủ tịch hội đồng quản trị là người nắm giữ quyền hành cao nhất trong hệ thống HĐQT. Chủ tịch là người điều hành mọi hoạt động của HĐQT, kịp thời đưa ra các quyết định ảnh hưởng để vận hành, giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp.

Theo khoản 24 điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, người quản lý doanh nghiệp được hiểu là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm:

 • Chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh;
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị;
 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Theo khoản 1, điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng là người do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên HĐQT.

Chức năng của chủ tịch hội đồng quản trị
Chức năng của chủ tịch hội đồng quản trị

Đặc điểm của Chủ tịch HĐQT

 • Chủ tịch HĐQT là thành viên của HĐQT;
 • Chủ tịch HĐQT là người đứng đầu, là đại diện cho HĐQT và Đại hội đồng cổ đông;
 • Chủ tịch HĐQT được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT;
 • Chủ tịch HĐQT có thể kiêm chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Chủ tịch HĐQT công ty đại chúng và công ty cổ phần do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần thì không được kiêm nhiệm 2 chức kể trên.

Chức năng của Chủ tịch HĐQT

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Chủ tịch HĐQT có các chức năng sau:

 • Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT;
 • Chuẩn bị nội dung cuộc họp; triệu tập, chủ trì của họp HĐQT;
 • Giám sát quá trình tổ chức các cuộc họp HĐQT;
 • Chủ tọa của đại hội đồng cổ đông;

Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT còn thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020:

 • Đối với trường hợp cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu cổ phần đã được mua lại nhưng không tiêu hủy ngay sau khi cổ phần tương ứng đã được thanh toán đủ thi Chủ tịch HĐQT và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do không tiêu hủy hoặc chậm tiêu hủy cổ phiếu (căn cứ vào khoàn 3 Điều 134);
 • Đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty nếu Điều lệ của công ty chưa có quy định về vấn đề này hoặc công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật (căn cứ khoản 2 Điều 137);
 • Chủ tịch HĐQT đại diện HĐQT triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường trong một số trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 40 Luật doanh nghiệp 2020, trường hợp không triệu tập cuộc họp theo yêu cầu của pháp luật trên mà gây thiệt hại cho công ty thì Chủ tịch HĐQT phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh;
 • Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập (căn cứ khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp năm 2020).

>>> Xem thêm: Phụ nữ thích được tặng gì trong ngày 8/3?

Kết luận

Với những chia sẻ trên, hy vọng bạn đọc sẽ có cái nhìn rõ hơn về hội đồng quản trị cùng các chức năng của HĐQT trong doanh nghiệp. Theo dõi Sabay để cập nhật những tin tức hữu ích!


SABAY – ĐỒNG HÀNH BAY XA

Hotline: 093 179 1122

Trụ sở: 99 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, TP. HCM

5/5 - (140 bình chọn)

về SABAY GROUP

99 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

HOTLINE: 0931791122

Form liên hệ
Liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể hỗ trợ tốt nhất đến quý khách

  Tại SABAY, chúng tôi cùng mang trong mình KHÁT VỌNG được PHỤNG SỰ cộng đồng, THÀNH CÔNG của khách hàng chính là HẠNH PHÚC của SABAY. VINH QUANG đích thực là khi chúng ta THÀNH CÔNG cùng nhau.

  FANPAGE

  MAP

  văn phòng không đồng